خرید لباس استقلال حمایت علمی از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از بررسی چگونگی تشویق، ترغیب و حمایت از دانشجویان برتر علمی پژوهشی شاهد و ایثارگر در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.
به گزارش مهر، به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید حسن رحیمی در جلسه دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کلان مناطق ده گانه آمایشی بر ضرورت ایجاد تعامل بیشتر بین دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد.
وی از اجرای سامانه جامع اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: برگزاری ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر در تابستان سالجاری نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت به اجرای سامانه جامع اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی درباره تشویق و ترغیب و حمایت از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و پژوهشی در راستای اجرای بسته های طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی ارائه شد که امیدواریم به سرانجام برسد.