ترس دولت روحانی از:
خطرِ بزرگِ امنیتیِ دختر بچه 5 ساله
در شبکه های اجتماعی قراری بین المللی برای همدردی با کشته شدگان انفجارهای تروریستی بغداد گذاشته شد تا به رسم مسلمانی برای قلب داغداران این حوادث مرهمی بزنیم.
به ساعت قرار رسیدیم و خود را روبروی سفارت عراق رساندیم تا دقایقی شمعی روشن کرده و پیامی را که دولت از طریق سخنگوهای خود به این مردم داغدیده نداد، ما به گوش آنها برسانیم.
صحنه ای که در بادی امر توجه ما رو جلب کرد تعدد نیروهای نظامی موجود در محل بود، خود را به پشت ماشین فرماندهی انتظامی رساندیم. به خاطر تعدد نیروهای اطلاعات و حضور تعدادی از آنها کنار ماشین متوجه شخصی بودن ما نشدند و به کنار دستی ما گفتند نیروهای شخصی ات را بین گروه ها بفرست و هماهنگ کننده ها رو آروم و بی صدا سوار ون کن و ببر.
به سمت جمعیتی که آن سوی خیابان بود رفتیم. قریب به 20 نفر از نیروهای اطلاعات مشغول عکس برداری چهره به چهره افراد بودند و و چون تعداد جمعیت رو به افزایش بود نیروهای انتظامی ابتدا با خواهش می خواستند جمعیت متفرق شود و می گفتند چنین تجمعی غیر قانونی است.
نیروهای شخصی اطلاعات هم در کنار جمعیت با حالت منصحانه سعی در ترغیب افراد برای خروج از محل را داشتند.
کار به تهدیدهای انتظامی هم رسید و چون جمعیت هنوز زیاد نشده بود عده ای نگران شده بودند. شنیدم که بچه ای خطاب به دوستش گفت «مگه پدر و برادر تو رو کشتن که اصرار داری بمونی؟»
با کمتر شدن جمعیت چهره خشن نیروهای اطلاعات هم رخ نمود. کار به تلفن به 197 هم کشید اما آنها هم پاسخگو نبودند. در این بین که شاید کمتر از ده نفر باقی مانده بودند دختر بچه ای 5 ساله که شاید اسمش هم رقیه بود شمعی در دستان خود روشن کرد.
کمتر از چند ثانیه 12 مرد هیکلی دور او حلقه زده بود تا مبادا درخشش شمع او نور امیدی در دل مجاهدان آن سوی مرزها روشن کند و تا نزدیکی های ماشین انتظامی هم هدایت شد و من در بهت از اینکه رقیه کوچک چه خطری برای دولت روحانی داشت که وقتی به مافوق نیروهای اطلاعاتی گفتم این کار برای دولت مفید هم خواهد بود، گفت اگر چنین بود دولت برای جلوگیری از خطرات آن، دستور برخورد نمی داد.
بله همدردی با ملت مسلمان خطر همبستگی کشورهای اسلامی را برای غرب دارد و دولت لابد آن را خلاف روح برجام می داند و الا چشمان آبی کشته شدگان فرانسه نشان داد تجمع عده‌ای جلوی سفارت آن، غیر قانونی هم باشد مطلبوب دولت است  و حتی تجمع سگ بازان و کشف حجاب کنندگان هم لابد در صدر آرمان های دولت است که به حضار آن تجمعات «تو» هم نمی گویند