از بعد وقتی که روضه تشنگی شنیدم …
یاد حسین دیوانه ام کرده …
با خودم عهد بستم روزه ام را با آب باز نمی کنم ….
از وقتی روضه تشنگی شنیدم
دل نوشت :
خدایا حق بده دلگیر باشم بقیع و سامرا از خانه تو کم ندارند ابابیل ها را دوباره فرا بخوان! 😭